Regulamin

Regulamin serwisu uniwizard.com i świadczenia usług przez Uniwizard Wojciech Niewiadomski

Pkt I. Definicje

 1. Uniwizard - oznacza Uniwizard Wojciech Niewiadomski z siedzibą w Krakowie, ul. Wierzyńskiego 57/47; 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9191653805, Regon 120851280.
 2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
 3. Serwis Uniwizard.com - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Uniwizard, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Uniwizard.com i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez Uniwizard.com w domenie www.uniwizard.com.
 4. Aplikacje - oznaczają sysytemy lub innego rodzaju oprogramowanie tworzone, zmieniane lub utrzymywane przez Uniwizard
 5. Aplikacje typu Demo lub Demo - oznaczają sysytemy lub innego rodzaju oprogramowanie tworzone, zmieniane lub utrzymywane przez Uniwizard a udostępnione dla użytkowników którzy mają techniczną możliwość pozostawienia danych osobowych np. poprzez formularz.
 6. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Uniwizard
 7. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisi i/lub Aplikacji i/lub Usług.
 8. Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak:
  • Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Aplikacji tematycznych Serwisu Uniwizard.com lub za pośrednictwem transmisji SMS, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Serwisu Uniwizard.com za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego (kanały RSS);
  • Usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem określonych Aplikacji zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Uniwizard.com lub jej Partnerów udostępniania innym Użytkownikom,
  • Usługi komunikacyjne - usługi polegające na nadaniu dedykowanego adresu elektronicznego konta Użytkownika w dostępnych w Serwisu zasobach oraz przypisania do niego określonej przestrzeni dyskowej w ramach infrastruktury teleinformatycznej Serwisu Uniwizard.com, służącego do odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych.
  • Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług, w tym również usług finansowych za pośrednictwem wybranych Aplikacji
  • Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Serwisu Uniwizard.com, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe(reklama kontekstowa).
  Usługi, będące na utrzymaniu Uniwizard, o ile nie stoi inaczej w Regulaminie są własnością Partnerów Uniwizard i na ściśle określonych warunkach rezydują w obrębie domeny uniwizard.com

Pkt II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji i zakres odpowiedzialności Uniwizard.
 2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Aplikacji, udostępniane są przez Uniwizard.com i/lub Partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Aplikacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Poprzez fakt korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. W przypadku, gdy określone Aplikacje będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danej Aplikacji i będzie stanowił odrębne postanowienia od niniejszego dokumentu.
 6. W przypadku, gdy określone Aplikacje nie będą posiadać własnego regulaminu, niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Aplikacji.

Pkt III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5.

Pkt IV. Warunki techniczne

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  • hardware
  • połączenie z siecią Internet
  • przeglądarkę internetową
  • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług
 2. Uniwizard zastrzega, że w przypadku niektórych Aplikacji dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies

Pkt V. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Serwisu Uniwizard.com i/lub Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Serwisu Wpisu (wątek główny dodany przez Użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy):
  • Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy,
  • Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika internetu,
  • W ramach Usługi elektronicznej komentarzy, Uniwizard.com może udostępniać mechanizmy formularzy umożliwiających zamieszczenie Wpisu lub Komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika, w szczególności to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Serwisu
  • Uniwizard oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych:
   • Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
   • Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji
   w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
 6. Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.

Pkt VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Wierzyńskiego 57/47; 30-198 Kraków
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Uniwizard.

Pkt VII. Odpowiedzialność Uniwizard

 1. Uniwizard nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. Uniwizard zastrzega, że korzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. Uniwizard nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Serwisu i/lub Aplikacji sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Uniwizard
 4. Uniwizard nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 5. Uniwizard nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji.
 6. Uniwizard nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu i/lub Aplikacji w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Uniwizard nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i/lub Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

Pkt VIII. Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty w na stronach Serwisu i/lub Aplikacji wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 2. Serwis i/lub Aplikacje zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści udostępniane na stronach Serwisu i/lub Aplikacji mogą być opatrzone znakiem "Copyright: Uniwizard.com 2016 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone"
 4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Uniwizard udostępnia na stronach Serwisu i/lub Aplikacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu i/lub Aplikacji w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Uniwizard poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu i/lub Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Serwisu i/lub Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 10. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu i/lub Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Uniwizard niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

Pkt IX. Ochrona prywatności

 1. Uniwizard gwarantuje Użytkownikom Serwisu Uniwizard i/lub Aplikacji prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Uniwizard w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Uniwizard umożliwia korzystanie ze swoich aplikacji w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem aplikacji wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
 4. Uniwizard, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji Uniwizard gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Uniwizard, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Aplikacji oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
 5. Dane użytkowników Uniwizard wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Uniwizard i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
 6. W ramach świadczenia niektórych Usług Uniwizard zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 7. Uniwizard zastrzega, że:
  • używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.
  • podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień, mogą używać mechanizmu cookies na stronach Serwisu
 8. Uniwizard, oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez Uniwizard, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. Uniwizard wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
 9. Uniwizard gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Serwisu Uniwizard.com
 10. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Uniwizard zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu Uniwizard.com lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
 11. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  • po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
  • w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu Uniwizard.com i/lub Aplikacji aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Pkt X. Ochrona danych osobowych

 1. Serwis nie zbiera i nie przechowuje prawdziwych danych osobowych.
 2. Uniwizard zaleca aby dane podawane w formularzach były niezgodne z prawdą.
 3. Uniwizard zastrzega sobie prawo do domniemania iż wszelkie dane osobowe zapisane poprzez formularze dostępne w Aplikacjach lub w Aplikacjach typu Demo są nie prawdziwe
 4. Uniwizard oświadcza iż formami kontaktu, gdzie wymagane jest podawanie prawdziwych danych osobowych tj. Imienia, Nazwiska, adresu e-mail, nr. telefonu lub innych danych są:
  • kontakt przez adres e-mail zapisany w danych kontaktowych do Uniwizard
  • kontakt telefoniczny, przez numer telefonu zapisany w danych kontaktowych do Uniwizard
  • kontakt w trybie reklamacyjnym opisany w Pkt VI
 5. Uniwizard oświadcza iż dane osobowe, podawane przy kontakcie określonym w Pkt X ust.4, nie będą:
  • przekazywane osobom trzecim
  • upubliczniane w jakiejkolwiek formie
 6. Uniwizard może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Pkt XI. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 2. Uniwizard zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji w formach stosowanych w Internecie.
 3. Uniwizard zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i/lub Aplikacji i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację postanowień właściwego regulaminu.
Copyright: Uniwizard.com 2016 - 2024
Wszystkie prawa zastrzeżone.