Regulamin

Regulamin serwisu uniwizard.com i świadczenia usług przez Uniwizard Wojciech Niewiadomski

Pkt I. Definicje

 1. Uniwizard - oznacza Uniwizard Wojciech Niewiadomski z siedzibą w Krakowie, ul. Wierzyńskiego 57/47; 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9191653805, Regon 120851280.
 2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
 3. Serwis Uniwizard.com - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Uniwizard, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Uniwizard.com i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez Uniwizard.com w domenie www.uniwizard.com.
 4. Aplikacje - oznaczają sysytemy lub innego rodzaju oprogramowanie tworzone, zmieniane lub utrzymywane przez Uniwizard
 5. Aplikacje typu Demo lub Demo - oznaczają sysytemy lub innego rodzaju oprogramowanie tworzone, zmieniane lub utrzymywane przez Uniwizard a udostępnione dla użytkowników którzy mają techniczną możliwość pozostawienia danych osobowych np. poprzez formularz.
 6. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Uniwizard
 7. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisi i/lub Aplikacji i/lub Usług.
 8. Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak: Usługi, będące na utrzymaniu Uniwizard, o ile nie stoi inaczej w Regulaminie są własnością Partnerów Uniwizard i na ściśle określonych warunkach rezydują w obrębie domeny uniwizard.com

Pkt II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji i zakres odpowiedzialności Uniwizard.
 2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Aplikacji, udostępniane są przez Uniwizard.com i/lub Partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Aplikacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Poprzez fakt korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. W przypadku, gdy określone Aplikacje będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danej Aplikacji i będzie stanowił odrębne postanowienia od niniejszego dokumentu.
 6. W przypadku, gdy określone Aplikacje nie będą posiadać własnego regulaminu, niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Aplikacji.

Pkt III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5.

Pkt IV. Warunki techniczne

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
 2. Uniwizard zastrzega, że w przypadku niektórych Aplikacji dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies

Pkt V. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Serwisu Uniwizard.com i/lub Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Serwisu Wpisu (wątek główny dodany przez Użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy):
 6. Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.

Pkt VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Wierzyńskiego 57/47; 30-198 Kraków
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Uniwizard.

Pkt VII. Odpowiedzialność Uniwizard

 1. Uniwizard nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. Uniwizard zastrzega, że korzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. Uniwizard nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Serwisu i/lub Aplikacji sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Uniwizard
 4. Uniwizard nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 5. Uniwizard nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji.
 6. Uniwizard nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu i/lub Aplikacji w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Uniwizard nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i/lub Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

Pkt VIII. Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty w na stronach Serwisu i/lub Aplikacji wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 2. Serwis i/lub Aplikacje zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści udostępniane na stronach Serwisu i/lub Aplikacji mogą być opatrzone znakiem "Copyright: Uniwizard.com 2016 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone"
 4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Uniwizard udostępnia na stronach Serwisu i/lub Aplikacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu i/lub Aplikacji w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Uniwizard poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu i/lub Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Serwisu i/lub Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 10. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu i/lub Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Uniwizard niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

Pkt IX. Ochrona prywatności

 1. Uniwizard gwarantuje Użytkownikom Serwisu Uniwizard i/lub Aplikacji prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Uniwizard w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Uniwizard umożliwia korzystanie ze swoich aplikacji w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem aplikacji wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
 4. Uniwizard, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji Uniwizard gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Uniwizard, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Aplikacji oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.
 5. Dane użytkowników Uniwizard wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Uniwizard i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
 6. W ramach świadczenia niektórych Usług Uniwizard zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 7. Uniwizard zastrzega, że:
 8. Uniwizard, oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez Uniwizard, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. Uniwizard wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
 9. Uniwizard gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Serwisu Uniwizard.com
 10. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Uniwizard zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu Uniwizard.com lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
 11. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

Pkt X. Ochrona danych osobowych

 1. Serwis nie zbiera i nie przechowuje prawdziwych danych osobowych.
 2. Uniwizard zaleca aby dane podawane w formularzach były niezgodne z prawdą.
 3. Uniwizard zastrzega sobie prawo do domniemania iż wszelkie dane osobowe zapisane poprzez formularze dostępne w Aplikacjach lub w Aplikacjach typu Demo są nie prawdziwe
 4. Uniwizard oświadcza iż formami kontaktu, gdzie wymagane jest podawanie prawdziwych danych osobowych tj. Imienia, Nazwiska, adresu e-mail, nr. telefonu lub innych danych są:
 5. Uniwizard oświadcza iż dane osobowe, podawane przy kontakcie określonym w Pkt X ust.4, nie będą:
 6. Uniwizard może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Pkt XI. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 2. Uniwizard zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Serwisu i/lub Aplikacji w formach stosowanych w Internecie.
 3. Uniwizard zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i/lub Aplikacji i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację postanowień właściwego regulaminu.